Gazy Spożywcze

Marka ALIGAL™

Marka ALIGAL™ jest linią gazów i mieszanek gazów jakości spożywczej, specjalnie stworzoną do wykorzystania w przetwórstwie spożywczym oraz do pakowania żywności i napojów. ALIGAL™ jest właściwym wyborem do pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP (Modified Atmosphere Packaging) oraz do procesów kriogenicznych, tj. chłodzenie lub mrożenie. Może być również użyty jako składnik w napojach.

Priorytety naszych klientów takie, jak: korzystanie z najnowszej wiedzy technologicznej, ekonomika działania, bezpieczeństwo i jakość żywności, innowacje oraz zrównoważony rozwój – są także priorytetami Air Liquide.

 

Globalna obecność Grupy, 15 centrów technologicznych, setki specjalistów z zakresu wiedzy spożywczej, tysiące klientów stawiają Air Liquide na pozycji światowego lidera w dziedzinie gazów technicznych dla sektora spożywczego. Jest to gwarancja dostępu do najnowszych technologii, wiedzy, doświadczenia oraz usług dla naszych klientów.

Jeśli chcieliby Państwo przetestować produkcję nowego produktu na standardowych urządzeniach czy zaadaptować urządzenie do wytwarzania standardowego produktu, nasi specjaliści z centrum technologicznego ALTEC z przyjemnością pomogą Państwu przeprowadzić próby, znaleźć właściwe rozwiązanie i wdrożyć je do procesu produkcyjnego.

ALIGAL™ – gwarancja wysokiej jakości

Dla zapewnienia właściwej jakości, identyfikacji i kontroli potencjalnego ryzyka Air Liquide Polska wdrożyła system ISO 22000 „System zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym” – w zakresie produkcji, magazynowania i dystrybucji gazów. Wdrożenie systemu zostało zakończone przyznaniem nam certyfikatu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego, który stale utrzymujemy od 2006 roku. Dzięki temu ALIGAL™ gwarantuje właściwą jakość i pełną identyfikowalność gazu od źródła do miejsca dostawy.

Produkty ALIGAL™ mają wiele zastosowań, z tego względu substancje wchodzące w ich skład mogą stanowić składniki lub dodatki do żywności. Specyfikacje produktów ALIGAL™ zostały opracowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, dzięki czemu wpisują się w wymagania Klienta. Air Liquide zapewnia klasyfikację i oznakowanie produktów ALIGAL™ zgodnie z Rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin) oraz dokumentację zgodną z wymaganiami Rozporządzenia REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

Nasze produkty spełniają specyfikacje i kryteria czystości określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Air Liquide spełnia również wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002, określającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym dotyczące identyfikowalności oraz w rozporządzeniu nr 852/2004 zobowiązującym przedsiębiorstwa do stosowania dobrej praktyki na wszystkich szczeblach łańcucha produkcji żywności w zachowaniu zgodności z zasadami higieny żywności oraz przy zastosowaniu wymagań FSMS.

Darmowa dostawa
2 tygodnie na zwrot
Szybkie płatności
100% Bespieczne zakupy